Асеновград представя важен проект по ОП „Околна среда“

Дават подробности за комбинираната процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

Община Асеновград представя проекта „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – регион Асеновград на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Общата стойност на този проекта е за 13 245 456 лева, крайната дата за изпълнението му е 16 юни 2022 година. Водеща община е община Асеновград, а партньори са община Първомай, община Лъки, община Садово и община Куклен.

Целта е осигуряване на необходимия ресурс и капацитет за изграждане и въвеждане в експлоатация на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Асеновград. Трябва да се постигне и намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Подобни статии

Top