Авария във фабрика доведе до замърсяване на реките Юговска и Чая

Проверяват водата в реката за замърсяване по различни показатели

Във връзка с получения сигнал, Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“ изпрати предупреждение до Областна администрация – Пловдив, „ВиК“ – Пловдив, РЗИ – Пловдив и общините във водосбора на засегнатия участък – Лъки, Асеновград, Садово, Родопи и Марица за предприемане на действия за предупреждение на населението за възможно замърсяване на водите в река Чая и ограничаване на ползването им.

„ВиК“ – Пловдив и РЗИ – Пловдив е необходимо да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на Чая, като се вземе предвид, че евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на  Лъки и да дадат указания за тяхното ползване от населението.

Басейнова дирекция ще извърши мониторинг за разпространение на замърсяването и в поречието на река Марица.

Това е поредното замърсяване на река Чая през последните няколко седмици.

1 2

Подобни статии

Top