Безплатни компостери за домакинствата раздава община Раковски

Семейното компостиране поставя основите на нов тип екологична култура на населението.

Общинска администрация- гр.Раковски подготвя проектно предложение по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

Предложението включва закупуване на компостери за домашно компостиране, които ще се раздават безплатно на желаещите да се включат в инициативата.

Целта е да се стимулират гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да се насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Гражданите, които желаят да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, могат да подадат заявка за това в  в община Раковски, етаж 1, стая 1, в срок до 22.08.2019 г. Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани както от граждани, така и от администрациите на училища, детски градини и детски ясли. Те могат да ги разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, информират от общината.

Инициативата е  която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Компостерът е съд за събиране на растителни отпадъци. Проектът е насочен към домакинства, които притежават и се грижат за поддържането на дворове.

Компостерите се предоставят безвъзмездно на отделните домакинства чрез приемателно-предавателни протоколи, като единственото условие е – използването им по предназначение.

Към всеки компостер ще бъде предоставен наръчник , с който ще могат да се  научи повече за разделянето на хранителните от останалите отпадъци и тяхното третиране при превръщането им в хранителна среда за растенията.

Наръчникът е  специално разработен с практични съвети, свързани с процеса на компостиране – разграждане на органичните отпадъци в присъствие на кислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, подходящ за наторяване и възстановяване на органичната материя в почвите.

1 2

Подобни статии

Top