Бившият шеф на КОЦ в Пловдив с нова присъда

Апелативният съд на Пловдив отмени решението на Окръжния съд в оправдателната му част

Пловдивският апелативен съд отмени присъдата на Окръжния съд в оправдателната й част като вместо това постанови, че признава посъдимият д-р Красимир Вальов – бивш управител на КОЦ – Пловдив, за виновен. А именно за това, че на 31.08.2016 година като управител на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК и възложител по Закона за обществените поръчки, не е положил достатъчно грижи за възложена му работа във връзка с ефективното и добросъвестно разходване на средствата на дружеството. Без да проведе пазарни консултации, без да потърси съвети от независими експерти или органи или от участници на пазара за цените на томографите, с Решение № 185/31.08.2016г. той е открил обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ-Пловдив ЕООД“ с прогнозна стойност 950 000 лева без ДДС, която завършила със сключването на договор, въз основа на който от „Меркурий комерсиал“ ООД доставили 32-срезов компютърен томограф за нуждите на КОЦ с цена на томографа – 898 000 лева без ДДС и от това са последвали значителни щети в размер на 254 777 лева без ДДС, сума, явяваща се разликата между стойността на томографа по договора и реалната пазарна стойност на доставения компютърен томограф, поради което и го осъжда на „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и глоба в размер на 2 000 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изтърпяването на наложеното му наказание ‘Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години с изпитателен срок от 5 /пет/ години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ВКС.

Подобни статии

Top