Близо 2 100 дела разгледаха апелативните съдии през 2018 г.

Повечето от тях приключват в тримесечен срок

Съдиите от Пловдивския апелативен район са сред най-натоварените в страната. Въпреки това почти 80 на сто от делата приключват в 3-месечен срок и същият процент се потвърждават от Върховния касационен съд. Две-трети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени. Образуваните наказателни дела през изминалата година са близо  700. Тези данни бяха изнесени от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, в отчетния й доклад за 2018 г. по време на общо събрание на съдиите. Тя посочи, че въпреки че магистратите са сред най-натоварените в страната, това не се е отразило на качественото правораздаване.

 „Към  края на отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите – 6 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии. Действителната натовареност на съдиите остава висока и при сравнението с общите данни за апелативните съдилища в страната Апелативен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, каза в доклада си Магдалина Иванова.

Средномесечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане е 7.17, а по отношение на свършените дела е 6.45.

През 2018 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд – Пловдив е 2099 бр. От тях 663 бр. са били наказателни, а 679 граждански, 757 търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2018 г. са в общ размер 2380 бр. Този сбор е от постъпленията, заварените производства и върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. За цялата календарна година съдиите от Апелативен съд – Пловдив са свършили общо 2143 бр. дела. От тях 81 % (1731 бр.) са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.

1 2

Подобни статии

Top