Близо 400 000 лева ще отидат за социално предприемачество в Раковски

Община Раковски кандидатства по новата процедура по оперативната програма за подкрепа на  социалното включване на уязвими групи

„Развитие на социалното предприемачество“ е най-новата отворена процедура по оперативна програма „Човешки ресурси“. Процедурата цели да улесни достъпа до заетост и социалното включване на уязвими групи – хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, социално изключени лица. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лева, а Раковски кандидатства за максималният – 391 166 лева, като не се изисква съфинансиране.

Провежданата държавна политика в областта на социалните въпроси акцентира на водещата роля на общините. Те провеждат анализ за потребностите на своите граждани, и разработват програми и планове за действие. С това се цели подобряване на качеството на живот чрез прилагане на ефективни мерки от всички институции.

Община Раковски кандидатства самостоятелно с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Проектът ще даде възможност за интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни хора, на лица с ниско образование от всички възрастови групи.

В Община Раковски ще се повиши качеството на живот, ще се насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими групи.

Предвижда се реализиране на следните дейностите по проекта:

  • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
  • Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост, например: техники за справяне със стреса; придобиване на умения за успешно справяне на работното място; придобиване или повишаване на професионална квалификация;
  • Социална и професионална интеграция например: развитие на умения за общуване и работа в група; придружаване и подкрепа в процеса на обучение или по време на работа; организиране на свободното време; професионално ориентиране; съдействие за намиране на подходяща работа;
  • Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения на лицата, заети в социалните предприятия
  • Обученията могат да бъдат по „Търговия на едро и дребно“, „Маркетинг и реклама“, „Финанси, банково и застрахователно дело“, „Счетоводство и данъчно облагане“, „Администрация и управление“, „Секретарски и административни офис дейности“, „Трудов живот“;
  • Подкрепа за осигуряване на заетост по трудово правоотношение за период до 12 месеца на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, неактивни и безработни лица
  • Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица
  • Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението
  • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги
  • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Финансирането на проекта е 100% безвъзмездно и е в размер до 391 166 лева. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта според условията за кандидатстване е 31.12.2019г.

Подобни статии

Top