Близо 700 жалби провери РИОСВ – Пловдив за година

Проверките са провеждани в максимално кратък срок, разказаха от Екоинспекцията

686 са жалбите и сигналите регистрирани в РИОСВ – Пловдив през изминалата 2019-та година; 591 от тях са постъпилите по електронна поща или чрез „зеления телефон“, съобщават от институцията. Най-активни са били гражданите през месеците септември и октомври – съответно 73 и 76 оплаквания. Тенденцията през последните години е възходяща, за сравнение: през 2018 екоинспекцията е алармирана 536 пъти, а през 2017 – под 500 пъти.

Сигналоподателите са граждани, представители на неправителствени организации и други институции. Жалбите и сигналите са подавани по обикновена и електронна поща, факс, на място в екоинспекцията, по „зеления телефон“ и устно. Често сигнали са препращани и от единния телефон за спешни повиквания 112. Има и случаи, в които екоинспекторите са се самосезирали от публикации в медиите или социалните мрежи. Най-често те са били алармирани за замърсявания и нерегламентирани дейности с отпадъци, наличие на неприятни миризми и пушек, замърсяване на водите. Извършваните извънредни проверки са за нарушаване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за управление на отпадъците и други екозакони.

Проверките по подадени жалба или сигнал са провеждани в максимално кратък срок – от 1 час до 10 дни след регистрацията им. При предизвиканите от сигнали извънредните проверки екоинспекторите изготвят констативни протоколи, в които отбелязват всички установени обстоятелствата, свързани с жалбата/сигнала. При необходимост са правени мотивирани предписания за отстраняване на нарушенията, съставяни са актове за установяване на административни нарушения и са налагани принудителни административни мерки. В тези случаи са стартирали административно- наказателни процедури. В случаи, когато получените сигнали засягат частично или изцяло компетентностите на други институции, те са препращани до тях служебно или са организирани съвместни проверки.

През годината има и случаи на злоупотреби с подадени неоснователни или неверни сигнали. Това води до излишно изразходване на материални и човешки ресурси и се затруднява работата на институцията, а в някои случаи е възможно да се стигне до невъзможност за реакция при реална нужда от проверка.

Подобни статии

Top