„Бюро по труда“ – Асеновград предоставя възможност за работа на украинци

Ето какво е необходимо за регистрация и търсене на работа

Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Асеновград предоставя възможност и информация за търсене на работа на украински граждани, бягащи от войната. За да кандидатстват украинците трябва да отговарят на поне едно от следните условия: да притежават статут на бежанец; да са с хуманитарен статут; да имат предоставена временна закрила; да са членове на семейството на български гражданин или членове на семейството на гражданин на страна-членка на Европейския съюз; да са търсещи убежище у нас и процедурата по предоставяне на статут не е приключила до три месеца от подаването на молбата за международна закрила поради независещи от кандидатите причини; да са членове на семейство на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в България; да имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване; да са завършили редовна форма на висше образование във висше учебно заведение в България.

Ако отговарят на горепосочените условия, украинските граждани могат да се регистрират като търсещи работа в териториално поделение на Агенцията по заетостта – в случая ДБТ – Асеновград.

Чрез посредничеството украинците могат да открият възможности за работа или обучение или да се включат в курсове по български език или придобиване на професия.

За регистрация в ДБТ е необходимо да се представят: документ за самоличност (карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут или карта на чужденец, получил убежище, разрешение за пребиваване); заявление-декларация по установен образец; документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес (при нужда) или адресна карта за чужденец.

Повече информация може да бъде получена по телефона или на място в ДБТ – Асеновград, намираща се на улица „Изложение” №6, 0331 63 815.

Подобни статии

Top