Четвъртокласниците се явяват на външно оценяване по български език и литература - DC news

Четвъртокласниците се явяват на външно оценяване по български език и литература

Изпитът по български език и литература е от три части

58 300 четвъртокласници от 1751 училища ще решават днес тестовете за национално външно оценяване  по български език и литература в цялата страна. Задачи, които изискват творчество и логическо мислене, са включени в тестовете, съобщиха от министерството на образованието.

Изпитът по български език и литература е от три части. В първата децата трябва да се справят с аудиодиктовка с обем до 60 думи. Чрез нея се проверяват техните  умения за прилагане на изучени правописни правила и за графическо оформяне на началото и края на изречението. Към диктовката четвъртокласниците ще решават също 10 езикови задачи с избираем отговор.

Втората част от изпита включва текст за четене с разбиране и 10 тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор. При отворените въпроси учениците трябва да дадат кратък отговор с цитат от текста или със свои думи.

Третата част е задачата за създаване на собствен текст. От  учениците се изисква да създадат самостоятелно текст от няколко изречения, като покажат умения за смислово единство, езикова  свързаност на написаното и творческо и оригинално мислене.

Максималният брой точки за решаване на теста е 100. Той се преобразува в оценка.

Утре е изпитът по математика. Той се състои от 25 задачи, 18 от които са с избираем отговор. Пет от тях изискват кратък свободен отговор, има и една текстова задача с практическа насоченост. От децата се очаква да прилагат алгоритмите за събиране, изваждане, умножение и дeлeние, да работят с мерните единици, да познават геометричните фигури и техните елементи, да описват ситуации от реалния свят с математически модели.

Освен прилагане на изученото учебно съдържание, решаването на текстовите задачи предполага и изява на личностни качества – логическо мислене, съобразителност, наблюдателност.

Изпитът днес започват в 10 часа. Дните, в които се провеждат изпитите за четвъртокласниците, са учебни. При необходимост всяко училище може да прави разместване в седмичното разписание, за да осигури по-добра организация.

Около 17 000 квестори ще следят за реда и спокойното протичане на националното външно оценяване. Учениците ще пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това се сканира и оценява в електронна среда.

Снимка: iStock

Подобни статии

Top