COVID-19: Административният съд в Пловдив прекратява заседанията си

Мярката се налага по препоръка от Висшия съдебен съвет и засега е валидна за месец

Административният съд в Пловдив спира работата си с граждани заради регистрираните случаи на  Covid-19  на територията на Българи, съобщиха от съда.

В срок от един месец няма да се разглеждат делата, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в чл.329, ал.3 от ЗСВ. Това са:

1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
4. дела по несъстоятелност;
5. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) дела по Закона за защита от домашното насилие;
6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
7. (нова – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) дела за осиновяване на дете;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост, срокът може да бъде удължен.

В тази връзка е издадена Заповед № 207/10.03.2020 г. на председателя на съда. За откритите съдебни заседания, по които делата бъдат отложени, страните ще получат призовки за новото им насрочване, уточняват от Административния съд в Пловдив.

Засега в пловдивската Съдебна палата делата продължават по график. Днес ще се решава дали и там редовните заседания да бъдат отложени за месец.

Подобни статии

Top