Дават старт на най-големия проект за Пловдив за изграждане на ВиК мрежата - Южният обходен колектор - DC news

Дават старт на най-големия проект за Пловдив за изграждане на ВиК мрежата – Южният обходен колектор

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води

От 11.00 часа на кръстовището на бул.“Коматевско шосе“ и ул.“Модър“, управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив  инж. Огнян Кулишев,  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Захари Христов и заместник- кметът по „Строителство и инвестиции“ в Община Пловдив инж. Пламен Райчев ще направят първа копка по проект: BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България”.

Събитието ще даде старт и на най-големия проект за Пловдив  – „Инженеринг -проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив”. С него ще бъде изграден Южният обходен колектор.

На официалната церемония „Първа копка“ са поканени министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на околната среда и водите д-р инж. Росица Карамфилова, областният управител г-н Ангел Стоев, изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ г-жа Ирена Георгиева, кметовете на общините Карлово, Стамболийски, Асеновград, Първомай, представители на Главна дирекция ОПОС, както и изпълнителите по проекта.

Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на оператор за обособена територия – област Пловдив и бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020 г., изпълнява проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“.

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води.

Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Общата стойност на проекта е 134 720 653,75 лв., от които:

80 993 613, 84 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд;

14 292 990,68 лв. – национално съфинансиране  от държавния бюджет на Република България;

16 986 995,72  лв. собствен принос на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив;

22 447 053,51 лв. – недопустими разходи;

Начална дата на изпълнение е  12.09.2019г.

Крайна дата: 12.03.2024г.

Подобни статии

Top