„Демократична България“ зададе 18 въпроса за въздуха на Пловдив

Питането към кмета Здравко Димитров ще бъде депозирано от съветниците днес

Общинските съветници от „Демократична България“ излязоха с 18 въпроса, свързани с чистотата на въздуха в Пловдив; питането им към кмета Здравко Димитров ще бъде депозирано днес:

„Кризата с опасното замърсяване на въздуха в Пловдив е актуална и днес. През изминалите дни, при контактите и проведените срещи на общинските съветници от Демократична България с граждани и граждански организации от Пловдив, получихме много запитвания от съгражданите ни относно извършените действия от Община Пловдив, за борбата й с мръсния въздух като превенция и грижата за здравето на пловдивчани. Ние считаме, че – предвид високите нива на замърсеност на въздуха и последователната политика на община Пловдив по неглижиране на този проблем, е от ключова важност пловдивчани да разберат отговорите на следните въпроси:

 1. За календарните 2018 г. и 2019 г. отчетена ли е промяна в показателите от инвентаризацията на емисиите на замърсители на атмосферния въздух в гр. Пловдив спрямо предходни години (2015г., 2016г., 2017г.)?
 2. Каква е промяната на емисиите В Пловдив на ФПЧ10 и ФПЧ2, 5 в периода 01.10.2018г. – 01.04.2019г. спрямо същите отоплителни периоди на 2016-2017г. и 2017-2018г.?
 3. За периода 01.01.2014 – 31.12.2019г., каква е динамиката на показателите на заболеваемост и болестност за „Астма“ (МКБ10)J45.1, J46 и „Бронхит хроничен неуточнен обструктивен“ (МКБ10)J42, на групите лица от 0-7 и 7-14 години в Пловдив?
 4. На каква сума възлизат заплатените средства от общинския бюджет за календарната 2019 г. за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив и какви конкретни мерки са реализирани за 2019г.?
 5. На каква сума възлизат привлечените от Община Пловдив средства за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив с ФПЧ10 и ФПЧ2,5 за 2019 г.? Има ли привлечени средства по програми и проекти, които не се финансират от фондове на ЕС и ЕИП?
 6. Какви мерки са прилагани в дните с концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 над позволените средноденонощни стойности по смисъла на приложение № 5 към чл. 9 от Наредба № 12/15.06.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух?
 7. Колко и кои от поставените цели според Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г. (Програмата 2018-2023 г.) са изпълнени до 31.12.2019?
 8. Извършени ли са анкети с жители на гр. Пловдив и анализ за оценяване на приложените до момента мерки от Община Пловдив за изпълнение на Програмата 2018-2023 г.? Ако да, къде са публикувани резултатите от анкетите и анализите?
 9. При превишаване допустимите норми на замърсяване на въздуха как се информират жителите на гр. Пловдив за необходимостта от прилагане на действия за превенция на здравето?
 10. Колко и на кои места/адреси/ на територията на община Пловдив  са разположени електронни табла, за представяне в реално време  на резултатите от  данните на междуведомствената система за мониторинг за замърсяване на въздуха.
 11. На какъв етап са обявените  през 2018г. предпроектни проучвания за броя домакинства и нагласите на населението, ползващо дърва и въглища, във връзка с възможностите за подмяна на индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, проект „ Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран със  средства от ОП „Околна среда“2014-2020.
 12. Какъв е броя на подадени заявления от жителите на гр. Пловдив до 31.12.2019г. за подмяна на уреди за отопление на твърдо гориво по същия проект.
 13. По какви критерии и сценарий ще се извърши плануваната подмяна на уредите за битово отопление на твърдо гориво на одобрените домакинства?
 14. На какви критерии за екодизайн по смисъла на Директива 2009/125/ЕО за изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, следва да отговарят отоплителни устройства, които ще се закупят от Община Пловдив?
 15. Планирано ли е монтиране на допълнителни автоматични измервателни станции за атмосферен въздух в гр. Пловдив в периода от 2020 до2023 г.?
 16. Планирано ли е създаване в Пловдив на зони с ниски емисии на вредни вещества или зони с ограничение на употребата на определени видове горива или определени видове уреди за отопление в същия период?
 17. Предвидени ли са мерки за намаляване замърсяването на въздуха в Генералния план за организация на движението в Пловдив и ако да, какви са те конкретно?
 18. По какви разписани критериии и показатели  Община Пловдив осъществява контрол и приема за реално и качествено извършването на   услугите „машинно метене“ и „машинно миене“ на уличната мрежа“?                                                                                                                                         

Ръководство на Демократична България“

Припомняме, че редовна сесия на Общинския съвет ще се проведе утре, 16 януари, от 10,30 часа.

Подобни статии

3 Коментара

 1. Ели написа:

  Само популистки въпроси, нищо конструктивно

 2. Асен написа:

  От ДБ задават въпроси и си мислят, че това е вършене на работа, но всъщност много се лъжат.

 3. Селенски написа:

  Да видим дали общинските съветници от Демократична България ще свършат нещо полезно в крайна сметка или ще си останат само с празните приказки.

Top