Ден втори на безкрайната предновогодишна сесия: Останаха още 20 точки

Началото е в 9 часа, домакин отново е Дом на културата „Борис Христов“

Пловдивските съветници се събират за втора част на общинска сесия, събрала над 60 точки в своя дневен ред. Заседанието в понеделник продължи цели 6 часа, за гласуване днес останаха 20 предложения. Ето какво касаят те:

Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в село Лозенец;

 

Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-публична общинска собственост, терен от 7600 квадратни метра срещу КАТ;

 

Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Найчо Цанов“ 2;

 

Удължаване на срока за безвъзмездно управление на 4 помещения от сграда „Дом на учителя“ на ул. „Петко Р. Славейков“ 4 за целите на проект: „Създаване на център за социални иновации в община Пловдив“ с бенифициент – община Пловдив;

 

Сътрудничество с Патентно ведомство на Република България в реализирането на дейности по международен проект „Европейска мрежа на автентичността“;

 

Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делигирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021;

 

Прекратяване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център VI-Пловдив, район Централен“;

 

Даване разрешение на управителя на „ДКЦ IV-Пловдив“ да сключи имуществена застраховка и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицински дейност“ със ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ за срок от една година;

 

Даване разрешение на управителя на „ДКЦ VII – Пловдив“ ЕООД да сключи имуществена застраховка и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“ със ЗК „Лев инс“ АД за срок от една година;

 

Даване разрешение на управителя на МБАЛ „Св. Мина-Пловдив“ ЕООД за дигитализация на рентгеновата уредба на лечебното заведение с прогнозна стойност до 20 000 лв. с включен ДДС;

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив;

 

Освобждаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Градски транспорт Пловдив“ АД(Н) и избор на нов представител на Община Пловдив в ОСА; 2. Определяне на член на Съвета на директорите на „Градски транспорт-Пловдив“ АД(Н); 3. Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Градски транспорт Пловдив“ АД (Н) да гласува на извънредното Общо събрание на акционерите на „Градски транспорт“ АД (Н), което ще се проведе на 29.01.2021 г. или при липса на кворум на резервната дата 16.02.2021 г.;

 

Вземане на решение за отпадане на задължението за заплащане на наемната цена от страна на наемателите на части от общински имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на общинските училища на територията на гр. Пловдив, за срока от 01.12.2020 г. до прекратяване на извънредната епидемична обстановка в Република България;

 

Проект за промяна на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив във връзка с актуализацията й спрямо изменения в Закона за местните данъци и такси по отношение патентния данък за места за настаняване с до 20 стаи и намаляване на същия с оглед стимулиране и изсветляване на споделената икономика;

 

Прехвърляне на одобрен временен безлихвен заем в размер на 19 262 лв. за извършени плащания към изпълнители на дейности по проект „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия „;

 

Сключване на шест споразумения за сътрудничество между районите на община Пловдив: „Източен“, „Западен“, „Централен“, „Северен“, „Южен“ и „Тракия“ и Областен съвет на Сдружение „Български червен кръст“- Пловдив за изпълнението на социална програма „Мобилни социални екипи в районите на община Пловдив“ за дейности в период от 01.01.2021 г.-30.04.2021 г. и възлагане на услугите по реда на ЗОП;

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив;

 

Одобряване на допълнително споразумение за договаряне на средствата, необходими за обучението на студентите по специалност „Софтуерно инжинерство“, випуск 2017/2021, при ПУ „Паисий Хилендраски“ за учебната 2020/2021 г., съгласно сключено споразумение за сътрудничество №16ДГ798/3 от 04.09.2017 г.;

 

Отпускане на 18 525 лв. за подпомагане на деца с изявени дарби, по Протокол № 3 от 08. 12. 2020 г. на назначената от Кмета на община Пловдив комисия;

 

Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на община Пловдив.

Подобни статии

Top