Директен електропровод ще минава през Браниполе

Правителството учреди на днешното си заседание сервитут за право на преминаване на електропровода през родопското село

Правителството учреди възмездно безсрочно ограничено вещно право – сервитут, върху част от имот – публична държавна собственост, в полза на „Лъки травел“ ЕООД, Смолян. Имотът е със площ от 17,80 кв. м. и се намира в с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.

По този начин ще може да бъде изграден новопроектиран директен електропровод.

Решението е в съответствието със Закона за държавната собственост, който позволява да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

Подобни статии

Top