Дискусия „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“

Обменяме иновативни практики с Латвия

Кръгла  маса  на  тема  „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“ ще се проведе в  Конферентната зала на  Народна  библиотека „Иван  Вазов“ –   Пловдив.

По време на кръглата маса ще бъдат представени основните резултати от пилотния проект „Дигитални умения за малки и средни предприятия в България“. Проектът се изпълнява  от      Фондация   „Глобални   библиотеки   –   България“  в  партньорство  със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии.

В рамките на проекта се осъществява обмен на иновативни практики между Латвия и България и адаптирането в нашата страна на иновативен образователен модел с основна цел подобряване на цифровите компетенции на служителите на малките и средните предприятия (МСП).

Сред главните цели на проекта са и изграждането на устойчиви транснационални партньорства между заинтересованите страни от Латвия и България, както и изграждането на партньорства между заинтересованите страни в България в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, за да се ускори развитието на регионалните библиотеки като центрове за цифрово приобщаване на гражданите.

В рамките на кръглата маса ще бъде представен и доклад с оценка на постигнатите резултати.

Оценката  има  за  цел  да  установи  дали  и  в  каква  степен  е  постигната логическата  връзка  между  планираните  дейности  за  трансфериране  на  иновативни практики в обучението по дигитални умения и тяхното реално изпълнение.

Докладът ще представи и приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

1 2

Подобни статии

Top