До 50% се очаква да намалеят загубите на питейна вода по мегапроект на ВиК - Пловдив - DC news

До 50% се очаква да намалеят загубите на питейна вода по мегапроект на ВиК – Пловдив

Проектът  на стойност близо 138 милиона лева вече е на етап проектиране

До 50% се очаква да бъде намалена загубата на питейна вода с изпълнението на дейностите по проекта „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”, съобщи шефът на пловдивското водоснабдително дружество Спартак Николов на нарочна предсконференция днес. На събитието бяха представени дейностите, които ще се извършват по този прект, финансиран с европейски, държавни и средства на ВиК дружеството.

Според Николов през 2014 година, когато е бил назначен за управител на дружеството, загубите на вода са били над 62%, а към тази година те са намалени под 55%.

На встъпителната пресконференция бяха  представени целите и очакваните резултати, както и екипът за изпълнение на проекта. Присъстваха кметът на Oбщина Хисаря инж. Пенка Ганева, зам.-кметът по „Строителство и инвестиции“ в Община Пловдив Пламен Райчев, заместник-кметовете на  общините Карлово, Асеновград, Първомай, Стамболийски, представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив, РИОСВ – гр. Пловдив, ОИЦ-Пловдив, фирмите изпълнители по сключените договори и журналисти.

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадни води

на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води.

Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, както и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи. Към целите на проекта се включват и намаляване на несъответствието по отношение дела на населението, включено към канализационната система, увеличаване на населението с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води и до подобрено водоснабдяване, постигане на съответствие с Европейското екологично законодателство респективно с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и Директива 93/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, постигане на устойчиво регионално развитие, подобряване на екологичното състояние в Република България чрез екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води, подобряване на екологичната инфраструктура и насърчаване на различни форми на икономическо развитие, опазване на природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност.

„Проектът е факт благодарение на добрите отношения и координация на ВиК с общините, които по своята активност успяха да защитят мероприятията, които този ще бъдат реализирани“, каза управителят на „ВиК“ – гр. Пловдив Спартак Николов. И допълни: “Те са защитени и пред двете ресорни министерства и ЕК.“

Той поясни, че към момента са сключени всички договори за строителство по различните дейности.  На проведените обществени поръчки по проекта е направен одит от Управляващия орган на ОПОС и за всяка една от тях има писмено становище за това, че няма финансова корекция. 

1 2

Подобни статии

Top