До 50% се очаква да намалеят загубите на питейна вода по мегапроект на ВиК - Пловдив - Страница 2 от 2 - DC news

До 50% се очаква да намалеят загубите на питейна вода по мегапроект на ВиК – Пловдив

Южният обходен колектор също влиза в рамките на проекта

На въпрос на журналисти Николов отговори, че дейностите в момента са на етап проектиране, като е минал етапът инженеринг.  Той посочи също, че част от дейностите по изграждането на Южния обходен колектор на Пловдив също са включени в проекта.

Ръководителят на проекта Тодор Тодоров представи екипа за управление, външен за „ВиК“ – Пловдив, избран чрез обществена поръчка. Съставен е от общо 17 специалиста с различна експертиза. Сред тях са 9 инженери, които отговарят за различните обекти. В обхвата на проекта са включени 11 основни групи дейности, като 8 от тях са свързани с извършването на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор.

Обектите, по които се работи, са избрани в резултат на регионално прединвестиционно проучване. Общата дължина на водопроводната и канализационна мрежа, която се очаква да бъде изградена или съответно реконструирана възлиза на 56 105 м, от които 39 522 м по компонент „Водоснабдяване“ и 16 583 м по компонент „Отвеждане и пречистване“.

Основните дейности в проекта са:

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив“; „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“; „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“; „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“; „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“; „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“; „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем – гр. Първомай“; „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“; Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от „ ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца.

Крайната му дата е 12.03.2024 г.  Общата стойност е 137 830 825,33 лв., от които:

  • 82 858 723,49 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд;
  • 14 622 127,70 лв. – национално съфинансиране  от държавния бюджет на Република България;
  • 17 378 169,92 лв. собствен принос на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив;
  • 22 971 804,22 лв. – недопустими разходи.
1 2

Подобни статии

Top