До дни започва ремонтът на НЧ "Родолюбие" в Асеновград (СНИМКИ) - DC news

До дни започва ремонтът на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград (СНИМКИ)

Дългоочакваното от години реновиране ще промени цялостния облик на културното средище

До дни започва ремонтът на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград. Това стана ясно днес на проведената встъпителна пресконференция за представяне на проекта „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“ №:  BG16RFOP001-1.025-0007-C0″1. На събитието присъстваха зам.-кметът на община Асеновград и ръководител на проекта инж. Стоян Димитров, зам.-кметът по хуманитарни дейности инж. Петър Петров, екипът по проекта, служители на общината, представители на читалище „Родолюбие“, граждани, представители на медиите.

Инж. Димитров направи кратка ретроспекция относно историята и архитектурата на сградата. Тя е строена през 60-те години и е въведена в експлоатация през 1964г. с функция – културен дом и от тогава е главният културен и средищен център на общината. От години сградата е в лошо състояние, изразяващо се в ниска енергийна ефективност /нетоплоизолирани стени, компрометирана стара дървена и метална дограма, нетоплоизолиран покрив, неефективна отоплителна система, липса на енергийно ефективно осветление/, санитарни помещения, гримьорни и зали в лошо състояние, остаряло и амортизирано сградно и сценично оборудване и обзавеждане. проектът е ориентиран към цялостно обновяване, подобряване на функционалността и повишаване на енергийната ефективност на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград.

Именно за решаването на тези наболели проблеми, Община Асеновград разработи проектно предложение и кандидатства за финансиране пред Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. В средата на 2021 г. проектното предложение беше одобрено, подписа се договор и започна реализацията на проекта.

Общата стойност на проекта е 3 222 579,71 лв.

Финансирането е комбинирано – от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и финансов инструмент от  Фонд за устойчиви градове. Допълнително е заложено и финансиране в размер на 578 000 лв., поради прогресираща инфлация и значително повишение на цените на строителните материали, оборудването и услугите в последната година и половина.

По проекта ще бъде извършена подмяна на съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова, енергийноефективна, полагане на топлоизолация, подмяна на част от съществуващите покривни покрития, подмяна на ВиК инсталация (вътрешно сградна), ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови, подмяна на ел. инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление, структурно окабеляване, сигнално-охранителна инсталация, подмяна на пожароизвестителна инсталация, подмяна на мълниезащитната и заземителната инсталация, подмяна/модернизация на климатичната инсталация, подмяна на отоплителна и вентилационна система, ремонт на зрителната зала, подмяна на настилки, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и др.

По проекта ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване: сценично осветление, пулт за осветление и различни типове прожектори, портален осветителен мост, подемници за декори, доставка и монтаж на нови театрални столове,  завеси,  озвучителни тела, цифрова микрофона система и оборудване за апаратна,  подемници и ръкохватки за хора с увреждания и др.

Освен строителните и монтажните работи (СМР) и доставката на съоръжения и оборудване, в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, информация и публичност, както и независим одит.

Инж. Димитров посочи, че до този момент има сключени договори с изпълнители по дейностите информация и публичност и авторски надзор.

Финализирани са процедурите и предстоят подписване на договори за строително-монтажни работи, независим одит и строителен надзор. В ход е и обществената поръчка за избор на изпълнители за доставка и монтаж на специализирани машини, съоръжения и оборудване.

Началото на строителните дейности се очаква да е в средата на месец август, като преди това ще се организира среща между ръководството на общината, фирмата изпълнител и представители на читалището за уточняване на детайли около работата на изпълнителя и  работата на служителите на читалището.

В заключение, зам.-кметът Димитров посочи, че срокът за реализация на всички дейности по проекта е ноември 2023г., като очакванията са след неговия край сградата на читалището да придобие изцяло нова визия, функционалност и достъпност, които да удовлетворяват напълно, културната общественост и всички жители и гости на Община Асеновград.

Подобни статии

Top