Двудневно заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Региони в растеж“ в Пловдив

13-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г ще се проведе в Пловдив.

Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова  в 14.00 часа в зала „Пълдин“.

В първия ден от заседанието ще бъдат представени информация за актуалното състояние на изпълнението на ОПРР, одобреното от ЕК изменение на оперативната програма, резултатите от извършения анализ на Рамката за изпълнение по приоритетните оси на програмата.

Ще бъде представен също Доклад за изпълнението през 2018 г. и предвидените дейности за 2019 г. на Годишния план за действие на програмата в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

На 01 март 2019 г., членовете на комитета ще дискутират и вземат решения по отношение на предложение за изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПРР за 2019 г., изменение на Плана за оценка на оперативната програма, както и предложение на УО за разпределение и използване на спестен финансов ресурс по приоритетни оси на Програмата.

Подобни статии

Top