Екоинспекцията в Пловдив с над 120 проверки за месец - DC news

Екоинспекцията в Пловдив с над 120 проверки за месец

РИОСВ – Пловдив отчете пред обществеността дейността си за месец август

През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили 123 проверки на 112 обекта, като половината от тях са извънредни. В рамките на проведения контрол екоекспертите са дали 22 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и реагирали своемременно на 70 регистрирани сигнали и жалби.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 9 акта. Три от тях са на обекти с издадени комплексни разрешителни, които не са спазили условията в тях. Сред нарушителите са фирма, която не е представила отчет за използваното климатично оборудване, работещо с флуорсъдържащи парникови газове, производител, за който е установено, че зауства отпадъчни води над заложените ограничения в разрешителното си, дружество и физическо лице за нарушение на Закона за управление на отпадъците, както и две фирми за нарушения на европейски регламент при внос на дървени въглища.

1 2 3

Подобни статии

Top