ЕСУТ прие единодушно проекта за ОУП на Асеновград

Входирани са общо 16 предложения и възражения, 12 от които са приети.

В община Асеновград се проведе заседание на Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) в разширен състав. Разгледаха се предложенията, отправени от граждани, по време на общественото обсъждане на Общия устройствен план (ОУП) на града и прилежащите му землища.

По време на заседанието част от гражданските предложения бяха приети. Същите са отразени в разработката, която бе разгледана и приета единодушно от разширения състав на ЕСУТ. Постъпили са общо 16 писмени възражения и предложения от граждани и юридически лица. 12 от предложенията са удовлетворени и са отразени от проектантите в проекта на ОУП.

Констатира се,  че част от постъпилите искания не са предмет на обхвата и съдържанието на ОУП, а на последващи подробни ПУП и/или инвестиционната  програма на общината в частта, отнасяща се до благоустроителни  работи и строеж на нови пътища.

В заседанието участваха проектантите, представители на експлоатационните дружества, на държавните и контролните институции, както и експерти. Предстои окомплектоването на ОУП в окончателен вариант и въвеждането му в експлоатация, след решение на Общински съвет – Асеновград. Рецензията на проекта пред ЕСУТ бе направена от архитект Антоанета Топалова.

Припомняме, че разработването му стартира през 2011 г. По-късно е внесен в община Асеновград, след което през 2012 г. процедурата е била спряна.

През 2019 г. същата бе стартирана отново, като се отрази и развитието на града за периода от 2012 г. до 2019 г. ОУП ясно регламентира параметрите и типа на застрояване, както и бъдещото развитие на град Асеновград в инвестиционен и строителен план за период от 25 години.

Подобни статии

Top