Ето какво трябва да знаят бъдещите потребители на патронажна грижа в „Северен“

Важна информация за кандидат-потребители на патронажна грижа!

Проект: № BG05M9OP001-6.002-0009-C01
„Патронажна грижа + в Община Пловдив“

Срок на изпълнение: 01.02.2021г. – 01.03.2022г.

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта.

– Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Стартиране на дейността: 01.02.2021г.

В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 561 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – лекар, медицински сестри, рехабилитатори, психолози, сътрудници социални дейности и др.

За информация – тел.: 032/62 30 75; 032/628038
Дирекция „Социални дейности”
ул. „П. Д. Петков” № 6А

Подобни статии

Top