Ето кога изтича срокът за декларациите за водовземане по Закона за водите

Титулярите сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2018.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БДИБР/ напомня на титулярите на разрешителни, че съгласно изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., срокът за подаване на декларации е 31 януари.

Отпада задължението на директорът на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса. Новите образци на декларации могат да се изтеглят  от сайта на МОСВ и БДИБР.

До момента са подадени над 1500 декларации по чл.194 б, а постъпилите суми са 1091000 лв. Заплащането може да се извърши по банков път или ПОС терминално устройство с което разполага Басейнова дирекция до 15 февруари.

Снимка: МОСВ

Подобни статии

Top