Ето кой може да кандидатства за подкрепа от Кризисния фонд на фондация "Пловдив 2019" - DC news

Ето кой може да кандидатства за подкрепа от Кризисния фонд на фондация „Пловдив 2019“

Кризисният фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци е отворен до 30 април 2021 г.

Кризисният фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19 е управляван и финансиран от Фондация „Пловдив 2019“. При учредяването му фондът разполага със сумата от 100 хиляди лева. Първоначално, фондът бе със срок на действие до 30 ноември 2020 г, но на свое заседание УС на Фондацията взе решение, срокът да бъде удължен до 30 април 2021 година.

Независимите пловдивски творци от всички сфери на културата могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни основни разходи и нужди в месеците на извънредното положение.

Какво е важно да знаете?

 • Право на подпомагане имат физически лица, чиято дейност е в сферата на културата и изкуството, автори и/или изпълнители на конкретни произведения и/или художествени факти, които имат траен характер и реален принос за културния живот.
 • Мерките за финансово подпомагане на независими творци и артисти от град  Пловдив се осъществяват чрез предоставяне на еднократна индивидуална финансова помощ за покриване на разходи за: храна, електроенергия и вода на жилището, обитавано от артиста/твореца, лекарства;
 • Предоставена финансова помощ не може да бъде използвана за плащане на публични задължения, за закупуване на материали за ремонт и ремонтни дейности, за закупуване на техника и дълготрайни материални активи, за пътувания, за такси за участия в събития, пътни такси, за придобиване на авторски произведения и на авторски права, чествания на юбилеи, бенефиси и др.;
 • Мерките за финансово подпомагане се прилагат за независими творци и артисти от град Пловдив, които са реализирали: поне един конкретен художествен факт, произведение или събитие, създадено, представено и/или реализирано на територията на град Пловдив и/или на национално и международно ниво в сферата на визуалните, изпълнителските изкуства, литературата, занаятите; самостоятелна или участие в колективна изложба; издадена книга, публикуван авторски художествен превод, авторско художествено оформление на книга/книжно тяло; участие като автор и/или изпълнител в музикално, театрално, танцово или мултижанрово представление;
 • Сумата за индивидуална финансова помощ е в размер на 1000 лв.
 • Едно лице може да бъде подпомагано еднократно в рамките на една календарна година.
 • Мерките могат да бъдат прилагани само за творци и артисти, които към момента на подаване на заявлението за финансово подпомагане: са пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ, които не получават пенсия за прослужено време и старост, не работят по трудови или други правоотношения, не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност, нямат публични задължения.

Какви документи се подават от кандидата?

 1. Попълнено заявление-декларация, по образец – Приложение 1 към настоящия правилник;
 2. Мотивационно писмо от кандидата, което да описва реалните обстоятелства, представени в придружаващите документи, и неговата необходимост от подпомагане.
 3. Творческа биография, изготвена от кандидата или от творческа организация, в която членува;
 4. Актуално удостоверение от банка за наличие на активна банкова сметка на кандидата – заверено копие.
 5. Удостоверение за вписване в Регистър БУЛСТАТ или копие на Данъчна декларация за 2019г.
 6. По желание кандидатът прилага копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати, протоколи), допълнителни материали за дейността на твореца или артиста, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма, писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по заявлението.
  1 2

Подобни статии

Top