Фондация "Джендър алтернативи" с нов проект за защита на жертви на насилие и трафик - DC news

Фондация „Джендър алтернативи“ с нов проект за защита на жертви на насилие и трафик

Проектът е фокусиран върху жени и момичета от ромски произход

Фондация „Джендър алтернативи“ ще представи днес в Пловдив проект „В защита на правата на човека“ финансиран от Фонд Активни граждани България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

По проекта Фондация „ДА“ е водещата организация, която си партнира с още три организации Фондация „Асоциация Анимус“ – гр. София, Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“- гр. Пазарджик и Фондация „Български адвокати за защита правата на човека“- гр. София.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 години от  09.07.2021 г. до 08.04.2024 г.

Целта на проекта е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

Очаква се проектът да допринесе за реализирането на поставените цели чрез постигане на следните резултати: 6 пресконференции, 1 уебстраница, 3 изследвания на тема насилие, основано на пола – домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора, 170 национални решения по дела за домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора и 10 международни решения, правно представителство на 180 лица, пострадали от насилие, основано на пола, 3 специализирани програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, правна и психологическа подкрепа на 400 лица пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, 1 обучение за създаване на специализираните програми за пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, 4 обучения в сферата на насилието, основано на пола, 124 броя обучени специалисти, 5 дискусии със студенти, 100 обучени студенти, 3 фокус групи с младежи, 45 обучени младежи, 3 фокус групи с пострадали от насилие, 15 обучени пострадали от насилие, 9 видеа на тема насилие, основано на пола, 3 мониторингови доклада.

Преките ползватели на проекта са пострадалите от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, работещите в тези сфери и цялото общество. Партньорите по проекта ще допринесат за успешното му изпълнение в няколко области на страната, имайки предвид опита и експертизата им в защитата на правата на човека.

Подобни статии

Top