Фондация „Пловдив 2019“ отваря кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци

За целта е изготвен ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19.  С него се определят редът, начинът на отпускане и отчитането на средства, определени за подпомагане на творци и артисти в условията на обявеното в Република България извънредно положение и приетия Закон за мерките и действията по време на извънредно положение.

Право на подпомагане ще имат  физически лица от Пловдив, чиято дейност е в сферата на културата и изкуството, автори и/или изпълнители на конкретни произведения и/или художествени факти, които имат траен характер и реален принос за културния живот.

Мерките за финансово подпомагане се прилагат за независими творци и артисти от град Пловдив, които са реализирали: поне един конкретен художествен факт, произведение или събитие, създадено, представено и/или реализирано на територията на град Пловдив и/или на национално и международно ниво в сферата на визуалните, изпълнителските изкуства, литературата, занаятите: самостоятелна или участие в колективна изложба; издадена книга, публикуван авторски художествен превод, авторско художествено оформление на книга/книжно тяло; участие като автор и/или изпълнител в музикално, театрално, танцово или мултижанрово представление.

Подкрепата е в размер на 1000 лв.

Мерките се осъществяват чрез предоставяне на еднократна индивидуална финансова помощ в размер на 1000 лева за покриване на разходи за: храна, електроенергия и вода на жилището, обитавано от артиста/твореца, лекарства.

Едно лице може да бъде подпомагано еднократно в рамките на една календарна година. Отчитането на предоставените средства става чрез представяне на разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност.

1 2

Подобни статии

Top