Георги Титюков: „Удължаваме срока на проект Патронажна грижа +“ - DC news

Георги Титюков: „Удължаваме срока на проект Патронажна грижа +“

Над 2000 човека в нужда получиха патронажна грижа, а 650 бяха заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Това показват разчетите на проект BG05M9OP001-6.002-0009-C01 „Патронажна грижа + в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Данните бяха съобщени по време на заключителната пресконференция от заместник-кмета Георги Титюков и ръководителя на проекта Лилия Кючукова.

В рамките на една година беше осигурена подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

„Подобни проекти са от изключителна важност, защото чрез тях имаме възможност да осигурим ежедневни грижи на възрастни хора в нужда“, заяви заместник-кметът Георги Титюков и добави, че поради успеха на проекта и осигурено финансиране той ще бъде продължен за следващите 6 месеца.

Проект „Патронажна грижа+ в Община Пловдив“ е на стойност 2 823 558,18 лв. и се изпълняваше в две направления. В рамките на Направление 1 се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 585 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19.

Спектърът от услуги включваше комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, включително-психологическа подкрепа и консултиране, които се предоставяха за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.

За дейностите по проекта се назначи екип от специалисти в т.ч. лекар, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности, които по предварително уточнен график предоставяха услуги по домовете на потребителите, нуждаещи се от медицински манипулации, психологическа подкрепа, рехабилитация или от подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности, както и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с др. средства, разл. от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с др. средства, разл. от тези по Операцията.

Чрез Направление 2 се осигури реализирането за 12 месеца на поддейности, насочени към 657 служители в 52-те социални услуги – делегирани от държавата, обслужили 1512 потребители, а именно:

– закупуване на предпазни средства за служители и потребители на социалните услуги

– въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги

– тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19;

– въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения с цел отделяне на потребители, засегнати от COVID-19 или рискови групи;

– осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД;

Подобни статии

Top