Главболгарстрой излезе напред за Националната многопрофилна детска болница

Цената на офертата е в размер на 77 839 442, 89 лева без ДДС

Определен е изпълнителят на обществена поръчка за извършване на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, на Национална многопрофилна детска болниц.

Определеният от министъра на здравеопазването изпълнител е ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ с участници в обединението „Главболгарстрой“ АД, „ГБС – Пловдив“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД. Оферираната от определения за изпълнител участник цена е в размер на 77 839 442, 89 (седемдесет и седем милиона, осемстотин тридесет и девет хиляди, четиристотин четиридесет и два и 0.89) лева без ДДС.

Подобни статии

Top