Граждани искат за черпят вода за напояване от незаконен канал в Кричим

Вижте коментара на кмета Атанас Калчев!

Във връзка с молба от група граждани на Кричим, изпратена до кмета на Община Кричим, МОСВ, Областен управител на Област Пловдив и до Директора на БД ИБР – гр.Пловдив, за възстановяване функционирането на закрития напоителен канал „Света Марина“, кметът на Кричим Атанас Калчев направи следния коментар:

„Най-меко казано, е некоректно от страна на моите съграждани да се изисква от мен чрез молби, регионални медии и местни информационни канали, в разрез със Закона за водите и направените ми задължителни предписания от Басейнова дирекция – гр. Пловдив за преустановяване на водовземането на повърхностни води от коритото на р. Въча, с които се захранва закрития канал и чрез него се транспортират водните количества, които пък се използват за напояване на част от жилищните дворове и имоти в регулацията на гр. Кричим, /предписания, които съм изпълнил до указния ми срок 18.03.2020г./, да възстановя водовземането от коритото на р. Въча и захранването с вода на закрития канал.

Категорично и своевременно заявявам, че няма да бъдат издавани разрешения за провеждане на мероприятия и допускане на незаконно провеждане на такива, за блокиране на движението по републикански път III- 866 Кричим- Девин в регулацията на гр. Кричим, за каквито се дава заявка във входираната молба в общинската администрация.

В качеството ми на Кмет на община Кричим, нямам правомощия и компетентност да разрешавам и/или да участвам в нерегламентирано водовземане от коритото на р. Въча – публична държавна собственост, и транспортирането на тези водни количества през закрития общински канал „Света Марина“ до частни имоти, находящи се в регулационните граници на града.

При необходимост и наличие на явни индикации за предприети незаконосъобразни действия от страна на гражданин или група от граждани, ще бъде търсена подкрепата и съдействието на специализираните държавни органи и институции.

Наистина „някои неща в живота не подлежат на преговори, независимо от обстоятелствата“.

Top