И тази седмица събират опасни отпадъци в община „Марица“

Вижте къде ще са пунктовете

Община „Марица“ в партньорство с Община Съединение и в изпълнение на проект за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, осъществяван в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, организира система за разделно събиране на опасни битови отпадъци. Приемането на събраните опасни отпадъци от бита се извършва в мобилен събирателен пункт, безплатно за жителите на Община „Марица“.

Администрацията на Община „Марица“ призовава гражданите да събират разделно опасните битови отпадъци и да се възползват от предоставената възможност да ги предадат за
правилното им последващо третиране, тъй като изхвърлянето им в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и създава риск за здравето на хората.

В мобилния пункт може да предадете: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; батерии и акумулатори; електрическо и електронно оборудване, съдържащо опасни компоненти, лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати – почистващи препарати, дезинфектанти, белина; препарати за растителна защита и борба с вредители; фотографски материали; киселини / основи; мастила; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; празни опаковки, обозначени със символите за опасност.

Третата кампания за събиране на опасните отпадъци на територията на Община „Марица“ се провежда до 0.08.2021 г., като мобилният пункт ще намерите на:

17.08.2021 г. /вторник/
от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с. Скутаре, ул. „Христо Ботев” № 48, пред кметството;
от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Трилистник, ул. 3-та №2А, пред кметството.

18.08.2021 г. /сряда /

от 09,00 ч. до 16,00 ч. в с. Рогош, ул.„Васил Левски”№ 61, пред кметството.

19.08.2021 г. /четвъртък /
от 09,00 ч. до 16,00 ч. в с. Маноле, ул.1-ва № 1, пред кметството.

20.08.2021г. /петък /
от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с.Манолско Конаре, ул.9-та № 4, пред кметството;
от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Ясно поле, ул. 1-ва № 18, пред кметството.

За 2021 година е планирана още една кампания. Населението на общината ще бъде своевременно информирано за графика на следващата кампания.

Подобни статии

Top