Изграждат 70 социални жилища в Пловдив

Проектът беше дискутиран на обществено обсъждане

Община Пловдив предвижда изграждането на 74 социални жилища в район „Източен“ на ул. „Владая“ № 6. Това пише в предложение, което вчера беше разгледано по време на обществено обсъждане.

Проектът е по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020″ – приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В проектното предложение е залегнало новите модерни жилища да бъдат построени в една сграда със съвременна визия и да наброяват: 40 едностайни, 22 двустайни, 8 тристайни, 4 четиристайни, предвидени са и 18 паркоместа.

Жилищата ще отговарят на нормалните битови стандарти за всяко семейство – санитарни възли, кухни, дневни и спални помещения. Сградата ще е обезпечена с всички необходими инсталации, в конструктивно отношение ще е монолитна, по фасадите и покрива ще се положи необходимата изолация.

По време на общественото обсъждане беше засегната темата за осигуряването на равен достъп до съвременните жилищни условия и създаване на предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение.

Представена беше и информация относно основните цели и дейности при реализиране на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, които са: Организация и управление на проекта; Изпълнение на инженеринг; Упражняване на строителен надзор; Осигуряване на оборудване и обзавеждане; Изпълнение на независим финансов одит на проекта; Дейности за информация и публичност.

Подобни статии

Top