Изграждат Дневен център за 80 души с увреждания в Пловдив

Това е първият подаден и одобрен проект по процедурата.

Договор за изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания подписа днес в Министерството на труда и социалната политика заместник-кметът по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков. Договорът е финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност 993 762.50 лева, която е 100% безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“.

В Дневния център чрез предвидените социално-здравни услуги ще се предостави подкрепа за минимум 80 лица с увреждания, включително тежки такива и техните семейства.

Чрез изграждането на центъра ще се въведат иновативни социални услуги, ще се осигурят дневни и почасови услуги за лицата с увреждания, като социално и здравно консултиране, информиране, подкрепа и посредничество, включително – чрез предоставяне на услуги в домашна среда чрез мобилна работа. Ще се осигури терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, трудо- и арттерапия.

Комплексна подкрепа за лица с увреждания

Основната му цел е да се осигури въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки такива и техните семейства чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи.

„Сериозна подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, е възможността за поемане на тяхната грижа чрез краткосрочно настаняване в центъра за срок не по-дълъг от 14 дни. Така техните близки ще могат да разполагат с това време, за да свършат ангажимент, свързан с личния им живот“, поясни заместник-кметът Георги Титюков.

С реализацията на проекта се мотивира и участието на пазара на труда на лицата с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството.

Подобни статии

Top