Изграждат дренаж и събирателен кладенец за решаване на проблема с безводието в село Червен

Действия на община Асеновград за решаване на проблема с водоподаването в с. Червен

Ето какво е направено за последната година и половина по казуса.

Във връзка с организирания протестен митинг заради водния режим в аеновградското село Червен, община Асеновград информира, че още преди месеци са направени първите стъпки за решаването на проблема. Казусът с липса на вода в населеното място е от поне десетилетие. Ролята и ангажиментът на Атанас Игнатов, като представител на община Асеновград – кмет на село Червен вече трети мандат – през всички тези години безводие е била да потърси решение.

Ето какво е свършено по проблема до момента от настоящото общинско ръководство, в лицето на кмета доктор Христо Грудев и неговия екип. Скоро след встъпване в мандат, преди година и половина, е направено пълно обследване на ситуацията в село Червен. Проведени са множество разговори с водоснабдителното дружество ВиК – Пловдив. Водоснабдяването в селото се осъществява основно от карстовия извор „Свети Георги“, като осигурява  вода за цялата водоснабдителна група „Горнослав“. Тя включва селата Горнослав, Червен, Долнослав, Искра и Леново.

Дебитът на водоизточника е променлив в много широк диапазон – от 27 литра в секунда (през сухия сезон) до 463 литра в секунда. През сухите периоди количествата са твърде недостатъчни за нормалното водоснабдяване на цялата група „Горнослав“. Затова се налага въвеждането на режим на водоподаване. Село Червен разполага с още два малки каптажа, осигуряващи 1,2 литра в секунда допълнително.

Съгласно направеното обследване от специалисти на ВиК – Пловдив, още през 2010 г., т.е. през последната година на предходния мандат на настоящия кмет на Асеновград Христо Грудев, става ясно, че необходими за постигане на нормално водоснабдяване на селото за около 830 жители, съгласно нормите, са 4,7 литра в секунда или 406,46 кубически метра на ден. Това налага търсенето на нови водоизточници в района.

Първоначално с ВиК – Пловдив се търсеше решение за допълнителни водни количества от изоставен тръбен кладенец в горната част на населеното място, с което Атанас Игнатов е запознат.

На съоръжението обаче е счупена обсадната тръба и е набит дървен ствол. А и количествата вода, на които може да се разчита от него, са под 0,7 литра в секунда и това не решава проблема. Премина се към друг водоизточник, проучван още през 2010 г., разположен под селото.

Направи се обследване на водата и за мястото е проектирана помпена станция, събирателен кладенец и трасе от 3344 метра, за да може водните количества да достигнат до водоема с обем 260 кубически метра, захранващ село Червен.

На 02.01.20 г. общината подписа договор с ВиК – Пловдив за съвместна дейност и към момента общинската администрация има проектна готовност за изпълнение на дренажа и водопровода. Изготвен е и парцеларен план за трасето. Междувременно се разработва и проект на „Санитарно-охранителна зона“ на дренажа, след което същата подлежи на съгласуване с Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ – Пловдив.

След получаване на пълната съгласувана проектна документация, ангажиментът на общината ще е да изгради дренажа и събирателния кладенец, което по предварителни проучвания ще струва 70-80 000 лева, както и да осигури захранване от EVN  за помпената станция и да изгради трасето на водопровода с дължина 3344 метра – от дренажа до водоема. Накрая, официално съоръженията ще бъдат въведени в експлоатация.

Още през януари тази година в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост са включени пет поземлени имота, земеделска територия – частна собственост, намиращи се в землището на с. Долнослав, м. „Лопките“. Общината има намерение да ги придобие в собственост, с цел изграждане на хоризонтален дренаж за допълнително водоснабдяване на село Червен.

Тази стъпка е съгласувана с Общинска служба по земеделие – Асеновград. От справката стана ясно, че единият от имотите е собственост на Българската православна църква. Инициирана беше среща с архиерейския наместник на града отец Йордан Георгиев, на която се постави началото на преговорите за отчуждаване на съответния парцел. Собствениците на другите имоти са починали преди много години, а техните наследници наброяват около 40-50 души общо, което затруднява процедурата, тъй като част от тях са на преклонна възраст, а други са в чужбина.

Освен това, не разполагат с документи, доказващи собствеността им. Междувременно, общинското ръководство проведе среща с представители на ВиК – Пловдив и се постигна съгласие за подмяна на водопреносната мрежа по трасето на главния път Асеновград – Кърджали, където в момента текат ремонтни дейности. Целта е да се минимизират възможностите за аварии за в бъдеще, а от там – и евентуални загуби и течове на питейна вода по преносната мрежа.

Това са стъпките, които община Асеновград изпълни в рамките на управлението на новото ръководство през последната година и половина, сравнено с бездействието на предишната местна власт, която имаше възможност да предприеме действия в продължение на осем години, за да реши проблема с водоснабдяването в село Червен. Освен това, е обявено, че през летния сезон питейната вода не трябва да се използва за напояване, а кметът на населеното място е ангажиран и в правомощията му е проследяване спазването на това изискване.

В заключение на становището си, общинската администрация припомня, че през юли 2014 г. в медиите излезе информация, според която община Асеновград и Министерството на регионалното развитие и благоустройството са сключили споразумение, с което от държавата се предоставят 1 300 000 лева за проект „Водоснабдяване на група „Горнослав“: Ремонт на захранващи водопроводи на селата Горнослав и Червен в обсега на техния сервитут“. Целта е била именно да се подобри снабдяването с вода на цялата яка Червен – Горнослав – Тополово. Видно от настоящата ситуация, проблемът към момента не е решен.

Подобни статии

Top