Изграждат два центъра за грижа за възрастни хора в Пловдив

Над 1 млн. лв. са отпуснати за двата центъра

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на две нови социални услуги по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. подписа заместник-кметът Георги Титюков.

Помощта по процедура BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” е в размер на 1 093 193,07 лв.  В рамките на проекта ще бъдат построени Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

В дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив са подадени заявления от над 70 лица, чакащи за ползване услугите в Център за пълнолетни лица с деменция. Заболяването в общия случай засяга най-възрастните хора и води до едни от най-тежките увреждания, които поставят в крайни затруднения роднините да полагат грижи за увредените лица. От една страна, полагането на адекватна грижа предполага непрекъснатото присъствие на близките, което изключва тяхната трудова реализация, а оттук и предполага липсата на достатъчно финансови средства за посрещане специфичните нужди на болните. Ето защо, откриването на още един център за настаняване от семеен тип за лица с деменция на територията на Община Пловдив ще задоволи до голяма степен нуждите на лицата с деменция и болест на Алцхаймер.

1 2

Подобни статии

Top