Изграждат компостираща инсталация в община Марица - DC news

Изграждат компостираща инсталация в община Марица

Инсталацията трябва да е готова до началото на 2020 година

Първа копка по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“ ще бъде направена днес.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община „Марица“ чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране.

Проектът е на обща стойност 5 537 080.47 лв., от които БФП по проекта: 4 130 492.60 лв. Финансиране от ЕС е  3 510 918.72 лв.
Националното финансиране е 619 573.88 лв, а  съфинансирането от бенефициента е 1 406 587.87 лв.,

Проектът стартира на  18.06.2018 година. Той трябва да се реализира до  18.01.2020 г.

Проектът се  осъществява по АДБФП BG16M1OP002-2.005-0002-C01, финансиран по процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 “Отпадъци“  на Оперативна програма“ Околна среда 2014 – 2020 г.“, а от 11.30 ч. в с. Ясно поле, местност „Чарлъшки ливади“ ще се проведе официалната церемония „Първа копка“.

На встъпителна пресконференция ще бъдат разяснени още параметри по проекта .

Подобни статии

Top