Изследователски център по мехатроника и нанотехнологии откриват към БАН в Пловдив

На откриването ще присъства председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски

Откриват днес Изследователски център по мехатроника и нанотехнологии Централната лаборатория по приложна физика – Пловдив към Българската академия на наукитев  Утре, 17 септември 2020 г. Церемонията по откриването ще бъде в 10.30 ч., ще присъстват председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, кметът на Община Пловдив Здравко Димитров, представители на Министерството на образованието и науката, на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и др.

Изследователският център по мехатроника и нанотехнологии се състои от Чиста стая клас 100 000 с два комплекса: Технологичен и Изследователски. Те са снабдени с модерно оборудване, което се използва както за разработване и изследване на нови функционални материали (включително наноструктурирани и с наноразмери), така и за създаване на съвременни екологично чисти технологии за тяхното получаване, а също и за създаване на иновативни продукти за трансфер в машиностроенето, металообработването, енергетиката, медицината и стоматологията.

Конфигурациите на апаратурите в двата  комплекса на Чистата стая позволяват усъвършенстване и надграждане с допълнителни високотехнологични модули и това дава възможност за непрекъснато повишаване и подобряване на функционалността на създадената до момента научноизследователска инфраструктура.

Изграждането на  Изследователския център обхваща периода 2007 – 2020 г. То е резултат от синергията на няколко проекта с национално и европейско финансиране, като последният от тях, проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, е по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подобни статии

Top