От Дирекция „Местни данъци и такси” напомнят, че наближава 30.06.2020 г., когато изтича срокът за заплащане на първата вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020 г.

Съобразно решение на Общински съвет град Пловдив, в срок до 30.06.2020 г., може да бъде заплатен пълният размер на задълженията с предвидената в ЗМДТ, НОРМДТОП и НОАМТЦУТОП отстъпка от 5 на сто.

Задълженията могат да бъдат заплатени по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

 РАЙОН                        АДРЕС                                                                    РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”             ул. „Радецки” №18А                                               08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                        бул.”Македония” №73А                                         08.30 ч.  – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                   бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А           08.30 ч.– 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                  ул.”Вечерница”№ 1А                                               08.30 ч.– 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                 бул.”Шести септември” № 274                             08.30 ч.– 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                     бул.”Освобождение” № 63                                    08.30 ч.– 17.00 ч.

Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВIBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                          442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                                         442400

Данък върху превозните средства и лихви                                                          442300

По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;

По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони: Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bgwww.epay.bgwww.nap.bg