Изтича срокът за заплащане на втората вноска за данъците и таксите за годината - DC news

Изтича срокът за заплащане на втората вноска за данъците и таксите за годината

Вижте как да ги платите

Община Пловдив напомня, че наближава  01.11.2021 г., когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г. са както следва:

Срок за плащане на две равни вноски:

Първа вноска – до 30.06.2021 г.

Втора вноска – до 01.11.2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие. Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН                                           АДРЕС                                                                            РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                  ул. „Радецки” №18А                                                                08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                            бул.”Македония” №73А                                                          08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                        бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                      ул.”Вечерница”№ 1А                                                                08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                       бул.”Шести септември” № 274                                             08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                          бул.”Освобождение” № 63                                                    08.30 ч. – 17.00 ч.

 

  • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВIBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                                  442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                                                   442400

Данък върху превозните средства и лихви                                                                  442300

  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници „Инвестбанк“ АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;

Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947;

Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966,

както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bgwww.epay.bgwww.nap.bg

Подобни статии

Top