Канализацията в Раковски е изградена на 100%

Положена е 4338 метра тръбна мрежа

Канализацията в кв. „Парчевич” в Раковски е изградена на 100%, съобщиха от общината. В момента се чакълират улиците и се подготвят за полагането  на пътната настилка.

Първата копка на обекта бе направена през ноември миналата година.

През 2013 г. беше изграден първият етап от битовата канализационна мрежа на кв. Парчевич, а три години по-късно бе сключен договор между община Раковски и  ПУДООС, благодарение на  който  започна  изграждането на втория етап от битовата канализационна мрежа.

Положена е 4338 метра тръбна мрежа, отвеждаща битови отпадъчни води по цялата дължина на уличната мрежа в квартала.

Теренните особености на кв. „Парчевич”, както и наличието на близко разположени водоприемници, позволяващи чести отливания, предопредиха  изпозването на разделителна канализация.

Изградена е  и канализационна помпена станция и напорен тръбопровод към нея. Съоръжението е част от цялата канализационна система на квартала и вече  обслужва население около 500 души.

Финализирането на проекта ще подобри селищната среда, битовите и жизнени условия на населението и ще осигури адекватен достъп до ВиК-услуги.

Подобни статии

Top