Карлово с най-много приходи от еко санкции в Пловдивска област

Над 37 хил. лв. са разпределени на общините

Глоби за 66 748 лв. са събрани за март и април от РИОСВ-Пловдив, съобщиха от областната еко дирекция. 37 123 лв. от тях са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Най-много приходи от наложени санкции е получила община Карлово – 28 031 лв., а след нея се нареждат общините Марица и Садово, със съответно 5 177 лв. и 1 406 лева.

През месеците март и април тази година експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив  са извършили 80 проверки на 74 обекта, като 16 от тях са планови и 64 – извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 18 акта. Издадени са и 13 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 21 600 лева. За констатирани наднормени замърсявания на въздуха на оператор е наложена постоянна месечна санкция в размер от 580,36 лв/месец. Срещу друго дружество е предприета и принудителна административна мярка.

За периода са постъпили 92 сигнала на зелен телефон и 15 писмени жалби.

На тях екоинспекцията е реагирала своевременно. Най-многобройни са сигналите за замърсяване с отпадъци, както и такива, свързани със замърсяване на водите и въздуха.

От извършените проверки по отношение на заустването и осъществените пробонабирания на пречистени отпадъчни води, се констатират все повече нарушения, свързани с постигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване и затруднения на операторите по отношение на поддържане на пречиствателните станции за отпадъчни води в добро техническо експлоатационно състояние.

Служители на РИОСВ – Пловдив провериха вековни дървета – чинари в с. Бачково, общ. Асеновград. Тяхното състояние беше оценено като добро и не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие. Екоексперти се включиха в 2 междуведомствени комисии за оглед състоянието на  речното корито на р. Стряма в землища на общ. Марица и общ. Карлово, на които бяха набелязани  мерки за почистване и осигуряване нормалната проводимост на реката.

1 2

Подобни статии

Top