Класните ръководители с повече пари заради водене на задължителната документация

Нов колективен трудов договор за институциите в системата на предучилищното и училищното

образование подписаха кметът инж. Иван Тотев, д-р Катерина Василева, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Анета Вълева, председател на Сдружението на директорите в средното образование и общинските организации на Синдикат на българските учители към КНСБ, Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” и Независим учителски синдикат към КНСБ.

В договора са залегнали условията за трудовата заетост, професионалната квалификация, работното време и почивките, трудовите възнаграждения, здравословните и безопасни условия на труд.

С него се цели да се осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между работодатели, синдикати и Община.

В договора са отбелязани условията за получаване на допълнителни възнаграждения и изплащане на обезщетения.

В новия колективен трудов договор синдикатите и работодателите се споразумяват за по-голям размер на допълнителните трудови възнаграждения за членовете на организациите за различните професионално-квалификационни степени, за заплащането на лекторските часове, на класните ръководители за консултиране на родителите и за водене на задължителната документация.

Повече са и средствата, предоставени за облекло на педагогическия и непедагогическия персонал.

Всички финансови параметри  влизат в сила от 01.01.2020 г., с приемането на новите бюджети. Срокът на действие на договора е две години.

Top