Комисията за противодействие на корупцията подхвана двама от Общинския съвет на Асеновград

В конфликт на интереси КПКОНПИ уличи и бившия ректор на УХТ в Пловдив

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество образуваи производства подхвана двама общински съветници от Асеновград. Единият попада в полезрението по сигнал, че участва в управлението на спортни клубове, които са финансирани от общината, гласувайки „за“ тези субсидии. За втория пък се посочва, че е гласувал месечното възнаграждение на баща си, който е кметски наместник на село в общината.

Комисията е установила и конфликт на интереси спрямо бившия ректор на УХТ. Срещу Кольо Динков е подаден сигнал за това, че с докладна записка до председателя на Общото събрание на Университет е определил себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, за което е получил и възнаграждения, стана ясно след заседание на Комисията днес.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и  документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За всяко от лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в надлежно подадени сигнали и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси, споменати по-горе, са неокончателни и подлежат на обжалване пред административните съдилиша.

Подобни статии

Top