Културните оператори ще подават документи за освобождаване от общински наем

Те имат право да направят това в двумесечен срок сле отмяната на извънредното положение

Пловдивски културни оператори, ползващи общински помещения, ще подават документи за освобождаване от наем в двумесечен срок след отмяната на извънредното положение. Това съобщиха от община Пловдив

Припомняме, че като първа антикризисна мярка в подкрепа на пловдивските културни оператори и организации, Община Пловдив предложи да бъдат освободени от наем тези от тях, които ползват общински помещения за срока от обявяването на извънредното положение до неговото окончателно отменяне.

Предложението на заместник-кмета Пламен Панов най-напред беше представено за обсъждане на заседание на Общинския кризисен щаб. След това, Общинският съвет в Пловдив прие Решение № 76, взето с Протокол № 6 от 09.04.2020  за отпадане на задължението за заплащане на наемна цена от страна на наематели на общински нежилищни имоти за периода на обявеното извънредно положение. (в т.ч. попадат и обекти, в които се осъществява търговска дейност).

Със своя Заповед № 200А- 757 от 22.04.2020 г. , Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров  нареди, считано от 13.03.2020 г. до отмяна а извънредното положение, наематели на общински нежилищни имоти, които се ползват от културни оператори и организации за осъществяване на културно-развлекателни и педагогически дейности да бъдат освободени от плащане на наем. В Заповедта е регламентиран и реда, по който това ще се случва.

За да бъдат освободени, културните оператори трябва да подадат искане/заявление за освобождаване от наем в свободен текст, придружено от 2 декларации по образец.

С първата декларация, приложена към искането, лицето декларира, че е редовен платец и няма задължения по договора за наем към 13.03.2020 г. С втората се декларира, че за периода на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България до неговата отмяна, лицето/организацията е преустановила дейността си в отдадения под наем общински имот.

Така описаните документи следва да бъдат подадени в 2-месечен срок от ДАТАТА НА ОТМЯНА на извънредното положение. Заявлението ще бъде съгласувано с подпис на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

1 2

Подобни статии

Top