Mодернизация на близо 3 километра от Околовръстния път на Пловдив предвижда Концепцията за интегрирани териториални инвестиции в Южен централен район

Предвижда се разширяване на съществуващия двулентов път до четирилентов

В Пловдив се състоя публично обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции: „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен район за планиране, във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Водещ партньор при разработването на концепцията е Агенция „Пътна инфраструктура“. Тя е подготвена съвместно с Община Пловдив, Община Марица и МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД, съгласно подписано партньорско споразумение.

Документът предвижда изпълнението на мерки и дейности за подобряване на транспортната свързаност в региона, състоянието на комуникационно-транспортната мрежа, имащи отношение към трудовата миграция и градско-селските връзки, създаването на заетост и подобряване на достъп на жителите от региона до работа, образование и публични услуги.

В дискусията от АПИ участваха инж. Мариела Русева – началник на отдел, инж. Лидия Шилова – главен експерт, и инж. Петър Попов – директор на ОПУ Пловдив. Пред участниците в срещата те представиха предложението, с които агенцията участва при разработването на концепцията. То включва реконструкция и модернизация на 2,7 км от път ІІІ-805 /Път І-8 Пазарджик-Пловдив”/ – п.в. „Царацово – Съединение /от км 1+460 до км 4+120/. В този участък третокласният път е част от Околовръстния път на гр. Пловдив.

Предвижда се разширяване на съществуващия двулентов път до четирилентов с габарит Г23,5, с две самостоятелни платна за всяка посока на движение и изграждане на локали в участъците, в които е необходимо обслужване на прилежащите урбанизирани територии. С реализацията на проекта ще се подобрят транспортните връзки на териториите на общините Пловдив и Марица, ще се повиши качеството на живот и ще намалеят вредните емисии в околната среда, отделяни от автомобилния трафик.

Освен инвестиции в пътна инфраструктура интегрираната концепция включва и мерки за превенция и профилактика в здравеопазването за жителите от община Марица, подобряване на достъпа до трудова заетост и предоставяне на възможности за придобиване и повишаване на професионалната квалификация.

В края на общественото обсъждане, присъстващите подкрепиха концепцията и подчертаха важността от изпълнението на проектните дейности.

Получаването на подкрепа е едно от условията за одобряване на концепцията и ще допринесе за увеличаване на възможността планираните обекти да бъдат изпълнени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата индикативна стойност на проектите, включени в концепцията е 60 767 323.42, за които се кандидатства за финансиране от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., а 50 000.00 лв. с ДДС ще бъдат осигурени като собствено финансиране за изпълнението на заложените дейности по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

В срок до 22 март 2024 г. всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепцията или да направят коментари или възражения.