Момиче описа 112 специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, приеха я в третата поред от списъка й

Приетите по първа желана специалност студенти трябва да се запишат от 10 юли до 12 юли 2019 г., в про­ти­вен слу­чай гу­бят пра­во на уча­стие в след­ва­щи­те кла­си­ра­ния.

Студенти­те, които са прие­ти по вто­ра, тре­та и т.н. спе­циал­ност, и желаят да уча­с­тват в след­ва­що кла­си­ра­не, трябва лично или чрез друго лице да по­да­дат де­кла­ра­ция по об­ра­зец при ин­спек­то­ра по специалността, в коя­то са прие­ти до мо­мен­та.

Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.

Декларации се подават за всяко следващо класиране  (второ, трето) в определения за съответното класиране срок за записване – от 17 до 19 юли за приетите на второ класиране и от 24 до 26 юли – за трето класиране.

Ако не ус­пеят да се кла­си­рат за по-пред­на­та же­ла­на спе­циал­ност, запаз­ват мя­сто­то си в спе­циал­ност­та, в коя­то са би­ли прие­ти. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от предходното класиране, уточняват от висшето училище.

 

 

1 2 3 4

Подобни статии

Top