МУ-Пловдив: Таксите за студентите платено обучение се определят от МОН

Кофициентът за професионалните направления в МУ – Пловдив е водещ при определяне на таксите

Средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища се определят на базата на диференцираните нормативи за издръжка на студент по професионални направления: базовия норматив – 693 лв., съответния коефициент, който за магистърските програми на Медицински университет – Пловдив е 8.50 и коефициента за комплексна оценка за качеството на обучение, определен по методологията на рейтинговата система на висшите училища.

Този коефициент отразява резултатите на висшето училище от акредитационната оценкаиндикаторите за научна дейност и реализацията на дипломираните. Коефициентът варира всяка година и се публикува в сайта на МОН. По-високият коефициент е оценка за по-добро обучение в съответното професионално направление на всяко висше училище.

За 2020 година коефициентите за професионалните направления в МУ – Пловдив са: за Медицина – 1.57, за Дентална медицина -0  1.16 и за Фармация – 1.40.

Така нормативно определената методика за финансиране на професионални направления формира годишната държавна издръжка, както следва: за Медицина – 9 248.09 лв., за Дентална медицина – 6 832.98 лв., за Фармация – 8 246.70 лв.

„Това е издръжката, която държавата превежда на висшето училище годишно за всеки студент, приет по държавна поръчка”, подчертаха от ръководството на Медицински университет-Пловдив.

Таксите за платено обучение са сбор от годишната учебна такса и държавната издръжка

Таксата за студентите в платено обучение се определя, като към тази сума се прибави годишната учебна такса – 1 200 лв. за 1-3 курс и 950 лв. за 4-6 курс.

Във връзка с публикуване на Решение на МС 275/23.04.2020 калкулацията на таксите за платено обучение на студенти по професионални направления и форма на обучение за 2020/21 учебна година на база Постановление на МС 162/20.06.2001 г, изм. и доп. ДВ бр. 12/06.02.2018; ПМС 328/30 11.2015 за 2020 година и в съответствие с чл.21 ал.2 и чл.95 ал.4 от ЗВО стават: за Медицина – 10 448.09 лв., за Дентална медицина – 8 032.98 лв. и за Фармация – 9 446.70 лв.

„Калкулирането на таксите за платено обучение не е по предложение на висшето учебно заведение или еднолично решение на неговото ръководство. Увеличението на таксите за платено обучение е резултат от нормативни държавни документи, в случая на МОН. Несъобразяването с решения и постановления на Министерски съвет води до санкции за всяко висше училище”, съобщиха още от МУ-Пловдив.

Подобни статии

Top