Набират потребители за новата социална услуга в Асеновград

Услугите се предоставят напълно безплатно

Продължава набирането на потребители за ползване на услугите в новооткрития „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания”. „Капацитетът е достатъчен, за да приеме и обслужи нуждаещите се от подобен вид подкрепа асеновградчани“, обясни директорът на Дирекция – Лица „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“. От услугите на новия център могат да се възползват напълно безплатно лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства.

Изискания към кандидатите: пълнолетни лица с трайни увреждания, с настоящ адрес в община Асеновград, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК и техните семейства. Лицата не следва да ползват едновременно сходни социални услуги. Хората, които желаят да ползват посочената социална услуга, трябва да подадат молба в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Асеновград за изготвяне на предварителна оценка. Следващата стъпка е лицата лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице да подадат необходимите документи в сградата на социалната услуга на адрес: Асеновград, улица „6-ти януари“ №14, ет.II, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Документи за кандидатстване:

•          заявление по образец, който се получава в сградата на социалната услуга или може да бъде изтеглен от интернет сайта на община Асеновград;

•          предварителна оценка, изготвена от ДСП – Асеновград;

•          документ за самоличност на лицето (за справка);

•          документ за самоличност на настойника/попечителя (за справка);

•          анкетна карта (по образец);

•          медицински документи, удостоверяващи уврежданията на лицето – ЕР на ТЕЛК /НЕЛК (копие);

•          медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние (по образец);

•          медицинска характеристика за психично здраве на кандидат-потребителя от лекар психиатър (по образец);

•          копие от ЛАК с данни за личния лекар на кандидата – ако има такъв;

•          декларация за семейно състояние и доходи (по образец);

•          декларация за избягване на двойно финансиране (по образец);

•          копие от удостоверение от органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение).

Подобни статии

Top