Над 10 милиона лева ще са нужни за инфраструктурата на квартал „Баделема“2 в Асеновград

Становище на община Асеновград относно казуса с достъп до имоти в кв. „Баделема II“

Експерти от община Асеновград са извършила проверка и оглед на място, разговаряли са и с двете засегнати от казуса страни. До настоящия момент, достъпът до парцелите се е осъществявал през вътрешно квартални улици на ЖК „Баделема“ и през път, който преминава през частни имоти.

След започнатото ново строителство, достъпът от пътя е прекъснат. Вътрешно кварталните улици на ЖК „Баделема“ са с малък габарит и не са предвидени да осигуряват достъп до множество други имоти в новоизграждащия се квартал. Според действащия Подробен устройствен план (ПУП), достъп до имотите в новия квартал има – основно през улиците „Матей Преображенски“ и „Петко Москов“.

Междувременно в община Асеновград постъпи възражение, подписано от 108 живеещи в блоковете №11 и №12, с което хората категорично отхвърлят възможността за преминаване през оформените зелени площи, за които те се грижат и до сега. Живеещите там не са съгласни да им бъдат премахнати поставените по схема гаражи, нито да се разрушава облагороденото от тях пространство, за което изрично са внесли подписка, при условие, че до новообразувания квартал има достъп по други две улици.

Към настоящия момент има изготвен технически проект за прокарване на инфраструктурата на квартала – водопровод, канализация, улично осветление, газификация, улична мрежа и други. За цялостното реализиране на проекта са нужни много средства, с които общината не разполага към момента, поради което се започна с поетапното благоустрояване на квартала.

През изминалата година там се направиха инвестиции за над 250 000 лева, с които средства бяха изградени водопровод и канализация и се извърши баластриране на улица „Матей Преображенски“, както и на част от улица „Петко Москов“, по които ще се осъществява достъпът до новоизграждащия се квартал.

Кварталът е в урбанизираната територия на Асеновград и в него вече се построиха много жилищни сгради. Има и още много незастроени парцели. Тъй като кварталът е нов, в него няма изградена почти никаква инфраструктура.

За изграждането на цялата подземна и надземна инфраструктура за целия квартал ще са необходими над 10 000 000 лева, което е непосилно за бюджета на община Асеновград към момента.

И за да се реализира горепосоченото ще трябва да се спре изцяло работата по строителната програма на територията на цялата община и да се предприемат действия по изграждане на необходимата инфраструктура единствено на квартал „Баделема II“.

Поетапно през следващите бюджетни периоди, според възможностите си, общината ще продължи с изграждането на подземна инфраструктура и прекарването на пътни артерии. След приключване на основното строителство в квартала ще бъдат положени и трайни настилки.

Подобни статии

Top