Над 1500 са участниците за първата година по втория проект на Младежки център – Пловдив

Младежки инициативи и форуми, благотворителни базари и др. са осъществени в рамките на проекта

„Младежкият център е много успешен проект, който се превърна в едно притегателно място за срещи и обмяна на опит на младите хора в град Пловдив. Затова преди по-малко от година стартирахме втори проект за малко над 2 млн. лева, с който да надградим постигнатото“. – Това заяви заместник-кметът Георги Титюков по време на междинната пресконференция по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

До момента в дейностите по проекта са се включили 1553 участници. От тях 893 младежи и 660 деца, родители, педагогически състав и възрастни са въвлечени в образователните и информационни активности само през първата година на тригодишния проект. Целта му е разработване на дългосрочна програма за подобряване на благосъстоянието на целевите групи в региона, изграждане на млади лидери с активна гражданска позиция, развиване на уменията на новото време, усвояване на нови методи на неформално образование, обмяна на опит и др.

Активната работа на екипа допринесе за осъществяването на редица събития и инициативи като: младежки национални форуми; образователни форуми за педагози; младежки инициативи; благотворителни базари; дългосрочни обучителни програми на различни тематики; програма форум театър; подкрепа на Младежки съвет Пловдив; създаване на младежки политики; създаване на наръчник за дигитално-медийна грамотност.

За целите на проекта е разработена система от дейности, включваща: разширяване на обхвата на дейността на ОП “Младежки център Пловдив“; осигуряване на материално-техническа база и условия за предоставяне на надграждащи услуги; реализиране на инициативи, свързани с дейността на Националната мрежа на младежките центрове; развиване на двустранни взаимоотношения и обмяна на опит и добри практики; осъществяване на публично-информативни и медийни кампании; назначаване на екип за управление и изпълнение на проекта; извършване на финансов одит.

Още иновативни и образователни дейности са планирани през следващите две години

За следващите две години по проекта са планирани редица иновативни и образователни дейности и кампании, младежки обмени, дългосрочни програми, като по този начин центърът допълва и надгражда ролята си на инкубатор на креативност, социални контакти и идеи за устойчиво и трайно подобряване на средата.

По проекта вече е изградена биоградина, която е място за срещи и инициатива на младежите от Пловдив и страната. В момента се провеждат редица младежки дейности в близките на Пловдив населени места. Дейността им е свързана и с изграждането на мрежа на младежките центрове в страната – Пловдив, Добрич, Враца и Стара Загора и новите четири – Габрово, Бургас, Перник и Монтана.

Заместник-кметът Георги Титюков не пропусна да отбележи, че благодарение на добрата работа на директора на центъра Димитрия Тодорова и екипа, Младежки център – Пловдив получи знакът за качество от Съвета на Европа през 2018 г.

Подобни статии

Top