Над 2000 пловдивчани ползват услугите на проекта „Патронажна грижа +“

Общата стойност на проекта е над 2, 8 млн. лв.

„Проектът „Патронажна грижа +“ е насочен към хората в нужда на Пловдив. Чрез него беше продължен компонент 2 за полагане на ежедневни грижи за над 500 пловдивчани в техните домове, като беше надграден със специален поглед и внимание към съществуващите социални услуги, с допълнителни възнаграждения за извънредния труд на социалните работници покрай тежкия период на COVID пандемията.“ – Това заяви заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков по време на пресконференцията за представяне на целите, основните дейности и конкретни стъпки в реализацията на ПРОЕКТ № BG05M9OP001-6.002-0009-C01 „Патронажна грижа + в Община Пловдив“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта е осигуряване подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги в домовете, т.е. делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Общата стойност е 2 823 558,18 лв., 100% БФП, а срокът за изпълнение е 14 месеца –  01.02.2021 г. – 01.03.2022 г.

„Пловдив е една от първите общини в България – кандидатствали и спечелили Направление 2 за надграждане и допълнително финансово стимулиране на 52 социални услуги, делегирани от държавата дейност, подкрепени по проекта. Обхванати са близо 1400 потребители на социални домове, домове за възрастни хора и такива за деца, за които се грижат 620 служители“, обясни второто направление на проекта шфът на дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева.

1 2

Подобни статии

Top